गजानन आओ पधारो म्हारे आंगणे

गजानन आओ पधारो म्हारे आंगणे ,
आंगणे...आंगणे...आंगणे,
म्हारी दादी जी को लाग्यो है दरबार गजानन
आओ पधारो म्हारे आंगणे ,

थे आज्यो रिद्धि सिद्धि ने ल्याज्यो ,
पार्वती को लाल,
प्रथम निमंत्रण दियो आपणे ,
कर लीज्यो स्वीकार ,
गौरा पार्वती नै , हो शंकर पार्वती नै ,
गौरा पार्वती नै लेता आज्यो साथ गजानन
आओ पधारो म्हारे आंगणे ,

खाटू वाले श्याम धणी नै सागे लेता आज्यो ,
हनुमान ने सालासर सै बेगा बेगा ल्याज्यो ,
ल्याज्यो रामदेव नै , हो ल्याज्यो रामदेव नै  ,
ल्याज्यो रामदेव नै रुनीचै से साथ गजानन ,
आओ पधारो म्हारे आंगणे ,

जीण माता शाकम्भरी माँ राणी सती नै ल्याज्यो ,
घर का देव पितर पितरानी जिणे भूल ना जाज्यो ,
लेता आज्यो म्हारी,
हो लेता आज्यो म्हारी कुलदेवी नै साथ गजानन ,
आओ पधारो म्हारे आंगणे ,

गजानन आओ पधारो म्हारे आंगणे ,
आंगणे...आंगणे...आंगणे,
म्हारी दादी जी को लाग्यो है दरबार गजानन
आओ पधारो म्हारे आंगणे.

Singer - Madhuri Madhukar
Contact - 0918902154970
download bhajan lyrics (579 downloads)