सालासर वाला रै - ओ अंजनी रा लाला रै

जो भी थारे द्वारे आवे - खाली नही जावे रै  
भर झोली ले जावे - थारे द्वार से      
सालासर वाला रै - ओ अंजनी रा लाला रै
जपू थारी माला रै - सालासर वाला रै
पैदल थारे आव रै - ओ दर्शन पाव रै
ओ पैदल आवे रै - ओ दर्शन पाव रै  
सालासर वाला रै - ओ अंजनी रा लाला रै
जपू थारी माला रै - सालासर वाला रै
सालासर वाला रै - ओ अंजनी रा लाला रै ॥॥
बिगड्या तु तो काज बणावे - सालासर रा धणिया रै
दूर दूर से आवे थारे - जातरू
ओ भोग लगावे रै - जडुला चढावे रै    
भोग लगावे रै - दर्शन पाव रै ॥
सालासर वाला रै - ओ अंजनी रा लाला रै  
जपू थारी माला रै - सालासर वाला रै
ओ भोग लगावे रै - जडुला चढावे रै    
भोग लगावे रै - दर्शन पाव रै ॥

सुरज सामी देवरो- थारी ध्वजा फरूके असमान रै
झाझ नगारा बाजै थारै - द्वार पै  
चूरमो ल्यावे रै - हो भोग लगावे रै
चूरमो ल्यावे रै - सिन्दूर चढावे रै
सालासर वाला रै - ओ अंजनी रा लाला रै
चूरमो ल्यावे रै - हो भोग लगावे रै
चूरमो ल्यावे रै - सिन्दूर चढावे रै

जपू थारी माला रै - सालासर वाला रै
मनोहर पुजारी थारो सेवक - नित उठ धोक लगावे रै  
नोरतन योगी थारा गुण - गाव रै ,
ओ पैदल आव रै - ओ दर्शन पाव रै                                              
पैदल आव रै -  हो भोग लगावे रै    
सालासर वाला रै - ओ अंजनी रा लाला रै                                  
जपू थारी माला रै - सालासर वाला रै
चूरमो ल्यावे रै - हो भोग लगावे रै
चूरमो ल्यावे रै - सिन्दूर चढावे रै
download bhajan lyrics (708 downloads)