ढोलर बाज्यों रे

ढोलर बाज्यों रे, बाज्यो रै,
सईयों आई सावण तीज सुहावणी,
नान्ही-नान्ही बूँद पड़े छे
म्हारो लहरयो भीज्यो रै,
सईयों आई सावण तीज सुहावणी,
ढोलर बाज्यो रे, बाज्यो रै,
सईयों आई सावण तीज सुहावणी
कदम्बा की डाल पे
ढोलर घाल्यो, गीन्दड़ चाल्यो
हरिया बन की कोयल बोले,
लागे चोखो भलो रै,
सईयों आई सावण तीज सुहावणी,
ढोलर बाज्यो रे, बाज्यो रै,
सईयों आई सावण तीज सुहावणी
आपस में हिलमिल झूला,
झोटा दे दयो रै,
सईयों आई सावण तीज सुहावणी,
ढोलर बाज्यो रे, बाज्यो रे
सईयों आई सावण तीज सुहावणी
श्रेणी
download bhajan lyrics (26 downloads)