उच ल्याई बेबड़ो में कूट ल्याई बाजरो सररर लेबे रे

उच ल्याई बेबड़ो में कूट ल्याई बाजरो
सररर र र लेबे रे सबड को म्हारो साँवरो

जमुना पे जाऊ म्हारे पाछे पाछे आबे
पाछे पाछे आबे म्हारी लुगड़ी ने पकडे
चीर चुराबे री सखी री म्हारो साँवरो

आंगड़ी पकड म्हारी मटकी ने फोड़ी
छींको पकड़ म्हारी मटकी उतारी
तर र र र र फोड़ी री मटकी ने म्हारो साँवरो

जमुना जी की तीर साँवरो गेंद खेलबा जातो
गेंद गयी जमुना में कानो नाग ने जगायो
अर र र  र र कुदयो रे जमुना में म्हारो साँवरो

उच ल्याई बेबड़ो में कूट ल्याई बाजरो
सररर लेबे रे सबड़ को म्हारो साँवरो

गायक - टिंकू शर्मा खंडार तहसील जिला सवाईमाधोपुर
मोबाइल नंबर- 9602629718
श्रेणी
download bhajan lyrics (579 downloads)